Общи условия

Настоящите Общи условия уреждат отношенията между дружеството "Студио Делициа" ЕООД, ЕИК 205887736 с адрес на регистрация гр. София, ул. Доспат 23, (наричано за по-кратко ДРУЖЕСТВОТО) предлагащо онлайн обучения, от една страна, и посетителите и потребителите на уебсайта https://learn.daniscookings.com , наричан за по-кратко ОНЛАЙН УЧИЛИЩЕ от друга. Всеки, който зареди в ползваното от него техническо устройство интернет адреса https://learn.daniscookings.com, но няма регистрация в сайта, ще наричаме за краткост ПОТРЕБИТЕЛ, а всеки, който се регистрира в системата с имейл и име, ще наричаме КУРСИСТ.

Използвайки онлайн магазина в уеб сайта https://learn.daniscookings.com, декларирате, че приемате и сте съгласни с настоящите условия.

"Студио Делициа" ЕООД предлага редица услуги, свързани с различни проекти. Описаните в настоящия документ условия важат за всички обучения и курсове, които ДРУЖЕСТВОТО предлага чрез уеб адреса https://learn.daniscookings.com, наричан за по-кратко ОНЛАЙН УЧИЛИЩЕ.

Регистрацията в уебсайта и достъпът до услугите на ОНЛАЙН УЧИЛИЩЕТО изискват вашето съгласие с настоящите Общи условия. Молим потребителите да се запознаят със съдържанието на настоящите Общи условия преди да пристъпят към създаване на регистрация и ползване на услугите, предлагани от ОНЛАЙН УЧИЛИЩЕТО.

Активното поставяне на отметка за съгласие с настоящите Общи условия в обособеното за това място следва да се считат за обикновен електронен подпис по смисъла на чл. 13, ал. 1 от Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги (ЗЕДЕУУ) и чл. 3, т. 10 от Регламент (ЕС) No 910/2014. С отбелязването на отметката, страните изрично се уговарят, че правната сила на отметката е равностойна на тази на саморъчния подпис.

Всяка промяна на Общите условия ще бъде отразявана на тази страница на уебсайта. Ако продължите да използвате услугите ни след евентуална промяна, ще счетем тези действия за Вашето запознаване с Общите ни условия и съгласие с тях. Ако не сте съгласни с определени изменения на Общите условия или имате въпроси, свързани с тях, моля да се свържете с нашия екип по един от следните начини:

Чрез попълване на електронната форма на страницата за контакт: https://learn.daniscookings.com/page/contact
Чрез изпращане на електронна поща на адрес: daniscookings@gmail.com

Регистрация и Записване на курс

Дружеството предлага на своите курсисти обучения по кулинария и фотография посредством видео курсове и електронни файлове.

За да може да се възползва от обученията, ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва да се създаде потребителски профил, като се регистрира на сайта на онлайн училището. Необходимо е да се попълни формуляр за регистрация, който включва:
• потребителско име, имейл адрес и парола;
деклариране на потвърждение за запознаване и съгласие със съдържанието на настоящите Общи условия и Политиката за защита на личните данни чрез поставяне на отметка в съответните полета.

Данните описани по-горе са задължителни за целите на регистрацията и за създаване на профил на КУРСИСТА с цел достъп до услугите на ДРУЖЕСТВОТО.
Направеното публично предложение се счита за прието от съответния КУРСИСТ със записването му към съответния курс за обучение. Онлайн училището изпраща е-mail съобщение за потвърждение регистрацията и/ или записването за обучение на КУРСИСТА, който е-mail се изпраща на посочения от КУРСИСТА електронен адрес.

Регистрация в онлайн училището може да се извърши само от лица, които имат навършени 18 години.

Цени

Актуалните цени за всяко обучение са тези, обявени на ОНЛАЙН УЧИЛИЩЕТО към момента на покупката. Някои от обученията са безплатни (обочначени като Free). Това означава, че след регистрацията в ОНЛАЙН УЧИЛИЩЕТО, курсистът получава достъп до избраното безплатно обучение без да е необходимо плащане.
Всички обучения, към които е обозначена цена с цифри и валута (BGN),изискват плащане.
Заплащането за платените обучения става само с кредитна или дебитна карта чрез системата Stripe.
Плащанията в онлайн училището се извършват в български левове (BGN).

Таксите за обучение, представени в ОНЛАЙН УЧИЛИЩЕТО, са окончателни и включват данъка върху добавената стойност (ДДС) и всички други допълнителни данъци и такси, дължими от КУРСИСТА.

За да Ви предпазим от злоупотреба при плащане с вашата Visa или MasterCard карта, ние прилагаме най- добрите практики препоръчани от международните картови организации:
- Сигурността при въвеждане и пренос на картовите данни се осигурява чрез
използване на SSL протокол за криптиране на връзката между нашия сървър
и платежната страница на обслужващата ни банка
- Автентичността на вашата карта се проверява чрез въвеждането на код за
сигурност (CVV2)

Промяна на цени

ДРУЖЕСТВОТО има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните продукти и цени, като всички такива изменения и допълнения влизат в сила от момента на публикуването им в ОНЛАЙН УЧИЛИЩЕТО.

Дружеството има право да променя цените по всяко време, без да дължи предварително уведомяване на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ и КУРСИСТИТЕ. КУРСИСТЪТ е длъжен да заплати цената, която е актуална към момента на даване на поръчката.

Ограничение на отговорността

С цел закупуването на продукти от ОНЛАЙН УЧИЛИЩЕТО, вие подавате лична информация. Тази информация е под закрилата нa Закона за защита на личните данни. ДРУЖЕСТВОТО използва личната информация, с цел да подобри услугите, които Ви предлага. Можете да се запознаете с Политиката за поверителност тук.

ОНЛАЙН УЧИЛИЩЕТО предлага кулинарни курсове, но няма за цел да дава медицински съвети и да изготвя хранителни режими. Информацията в сайта е резултат от внимателни проучвания и личен опит, но тя не може да замести консултация с медицинско лице или диетолог.

ДРУЖЕСТВОТО не носи отговорност за евентуални материални, психически или физически вреди, причинени след използване на каквато и да е част от предоставената информация в ОНЛАЙН УЧИЛИЩЕТО. 

ДРУЖЕСТВОТО се старае да представя акуратна информация на своите КУРСИСТИ. Всички материали в ОНЛАЙН УЧИЛИЩЕТО са разработени с извънредно внимание. Въпреки това ДРУЖЕСТВОТО не може да гарантира 100% резултати от обученията си и не носи отговорност за неточности, съдържащи се в някои от предоставените учебни материали или на уебсайта. 

Авторство

Изображенията, текстовете, курсовете и всички материали , които могат да се свалят на устройствата на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ и КУРСИСТИТЕ са обект на авторското право по смисъла на Закона за авторското право и неговите сродни. 

Никаква част от ОНЛАЙН УЧИЛИЩЕТО не може да бъде възпроизвеждана, продавана, споделяна или предоставяна на трети лица без предварително писмено разрешение от ДРУЖЕСТВОТО, включително и публикуване на изображения в други сайтове чрез електрнния им адрес. 

Препратки към други уебсайтове

В някои от курсовете и учебните материали, както и в текстовете, достъпни за  ПОТРЕБИТЕЛИТЕ , може да има препратки към други уебсайтове. ДРУЖЕСТВОТО не може да гарантира тяхната акуратност и безопасност по всяко време. КУРСИСТИТЕ посещават тези сайтове и използват информацията в предоставените препратки на собствен риск.

Достъп до Онлайн училището

Всички видео курсове се ползват само на адреса на ОНЛАЙН УЧИЛИЩЕТО. Електронните файлове във формат pdf mогат да бъдат сваляни локално на устройството на КУРСИСТА и да се ползват без достъп към ОНЛАЙН УЧИЛИЩЕТО.

Достъпът до закупените видео курсове може да бъде постоянен или временен, в зависимост от обявения срок за съответния курс или програма към момента на покупката. Ако достъпът към курса е обявен като временен, след изтичането на обозначения период, курсистът вече не може да ползва съответния курс. За да го използва отново, той трябва да го закупи повторно.

ДРУЖЕСТВОТО не може да гарантира непрекъснат достъп до ОНЛАЙН УЧИЛИЩЕТО и закупените обучения/ курсове в рамките на периода им на ползване. 

ДРУЖЕСТВОТО не носи отговорност за каквито и да е загуби, вреди и пропуснати ползи, свързани с невъзможност на КУРСИСТИТЕ да имат достъп до ОНЛАЙН УЧИЛИЩЕТО или поради технически неизправности в ОНЛАЙН УЧИЛИЩЕТО. 

При технически неизправности ДРУЖЕСТВОТО ще направи всичко възможно да подпомогне отстраняването им чрез своевременно съобщаване за проблемите на администраторите на платформата, на която се помещава ОНЛАЙН УЧИЛИЩЕТО

На сайта на ОНЛАЙН УЧИЛИЩЕТО имате възможност да давате мнения и оценки относно предлаганите обучения. ДРУЖЕСТВОТО си запазва правото да редактира или изтрива мнения, съдържащи неуместни препратки към други сайтове, обиди, заплахи и други материали, непозволени от закона или несъвместими с целите на ОНЛАЙН УЧИЛИЩЕТО.

Оценяване и сертифициране

Сертификат се издава след успешно завършване на въпросника след някои от курсовете при най-малко 70% правилни отговори. Не всички курсове предоставят сертификат! 
Наличието на сертификат е обявено в заглавната страница на съответния курс.

Право на отказ

КУРСИСТЪТ има право да се откаже от курса на обучение, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, в 14-дневен срок, считано от датата на приемане на публичното предложение от страна на КУРСИСТА. Сделката между страните се счита за сключена от момента на изпращане от Онлайн училището на имейл съобщение за потвърждаване записването за обучение на КУРСИСТА, който имейл се изпраща на посочения от КУРСИСТА електронен адрес.

Когато КУРСИСТЪТ желае да се откаже от обучението, той информира ДРУЖЕСТВОТО, за решението си преди изтичането на горепосочения 14-дневен срок. Потребителят е упражнил правото си на отказ, ако е изпратил съобщение на ДРУЖЕСТВОТО за упражняване на правото си на отказ преди изтичането на 14-дневния срок, като съобщението следва да бъде изпратено по официалните канали за комуникация, посочени в настоящите Общи условия.

При получаване на съобщението за упражняване на правото на отказ от страна на ДРУЖЕСТВОТО, последното изпраща на КУРСИСТА  потвърждение за получаване на отказа на предоставения от КУРСИСТА имейл адрес на за кореспонденция.
Упражняването на правото на отказ прекратява поетите от страните задължения във връзка със съответния курс на обучение.
След получаване на потвърждението, сумата ще бъде възстановена към КУРСИСТА посредством същата банкова карта, която е използвана при плащането чрез кредитна транзакция.
КУРСИСТЪТ може да очаква възстановяването на сумата да бъде осъществено без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която ДРУЖЕСТВОТО е било уведомено за решението на потребителя да се откаже от договора.

Заключителни разпоредби

Всички спорове между ДРУЖЕСТВОТО и КУРСИСТИТЕ или ПОТРЕБИТЕЛИТЕ се решават чрез преговори и по приятелски начин между страните. В случай, че Страните не постигнат взаимно приемливо споразумение, всички спорове ще бъдат разрешавани от Комисията за защита на потребителите.

Страните се съгласяват, че разменената между тях кореспонденция в електронен формат, ще бъде призната за официални писмени доказателства.

Недействителността на отделни клаузи от настоящите Общи условия не води до недействителност на целите Общи условия.

Надзорни органи:

1. Комисия за защита на личните данни - 
Адрес: гр. София 1592, ул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 тел.: 02/91-53-518 
факс: 02/91-53-525 
Email: kzld@cpdp.bg
 Уебсайт: www.cpdp.bg

2. Комисия за защита на потребителите
 - Адрес: 1000 гр. София, пл. „Славейков“ № 4А, ет. 3, 4 и 6 
тел.: 02/933 0565
 факс: 02/9884218
 Телефон на потребителя: 0700 111 22
 Уебсайт: www.kzp.bg

Последно обновяване на настоящите Общи правила:  22/6/2022